Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Mateřská škola Žichovice, okres Klatovy, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Žichovice, IČO: 00256374, se sídlem Žichovice 190, 342 01 Sušice.

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

3. Organizační struktura

Marta Látalová
Ředitelka
Mobil: +420 739 213 132
E-mail: skolkazichovice@tiscali.cz

Eva Turková
Učitelka
Mobil: +420 739 213 132

Jaroslava Ježková
Učitelka

Markéta Slunková
Hospodářka, pomocná kuchařka

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Žichovice 57
34201 Sušice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Žichovice 57
34201 Sušice

Úřední hodiny

Pondělí: 6:30 – 14:00
Úterý: 6:30 – 14:00
Středa: 6:30 – 14:00
Čtvrtek: 6:30 – 14:00
Pátek: 6:30 – 14:00

Telefonní čísla

739 213 132, 376 596 127

Adresa webu

www.mszichovice.cz

Adresa podatelny

Žichovice 57
34201 Sušice

skolkazichovice@tiscali.cz

Datová schránka

uhmvwq8

5. Případné platby lze poukázat

78-2783390277/0100 – Komerční banka

6. IČO

IČ: 606 10 727

7. Plátce daně z přidané hodnoty

MŠ Žichovice není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Viz sekce dokumenty.

9. Žádosti o informace

Elektronicky

 • E-mail: skolkazichovice@tiscali.cz
 • Datová schránka: uhmvwq8

Písemně

 • Poštou na korespondenční adresu
 • Osobně v kanceláři školy
10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:

 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy

Písemné podání:

 • žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:
  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
   datum a podpis

Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje – prostřednictvím ředitelky školy.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Podrobnosti na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

Informace poskytujeme zdarma.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zprávy

Výroční zpráva nevydáváme.